prawnik opole1

PRZESYŁKI HYBRYDOWE

Na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmienione zostały warunki i zasady świadczenia określonej usługi pocztowej, jaką jest przesyłka hybrydowa, poprzez rozszerzenie zakresu stosowania tej usługi.

A mianowicie, do dnia 30 września 2020 r., w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19, Poczta Polska (jako wyznaczony operator pocztowy) będzie świadczyć usługi, polegające na przyjęciu przez operatora przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu (przesyłka hybrydowa). Oznacza to, że operator wykona skan przesyłki, czyli elektroniczną kopię, a następnie doręczy ten skan na adres elektroniczny skrzynki odbiorczej adresata. Z tym, że przez przesyłkę poleconą należy rozumieć również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru, czy też elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

Należy jednak pamiętać, że doręczenie przesyłki – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – jest możliwe jedynie w przypadku, gdy adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do odbioru przesyłek poleconych, celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi. W praktyce oznacza to, że nadawca przesyłki w postaci tradycyjnego papierowego pisma, nie ma wpływu na to, czy nadane pismo zostanie przekształcone w jego elektroniczną wersję i tym samym, pomimo, że ze względu na interes prawny, nie wyrażał zgody, aby operator pocztowy miał wgląd do treści przesyłki i tak w przypadku zgody adresata, przesyłka może zostać otwarta przez operatora. Usługa pocztowa w postaci przesyłki hybrydowej jest jednak objęta tajemnicą pocztową i to na każdym etapie wykonywania usługi, czyli zarówno na etapie nadawania, skanowania, jak i doręczenia.

Co ważne, przesyłka hybrydowa jest przeznaczona wyłącznie do podmiotów (adresatów) posiadających profil zaufany. Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. Natomiast w braku informacji o zapoznaniu się, dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia przesyłki na skrzynce elektronicznej adresata. Przy czym dokument elektroniczny dostarczany na elektroniczną skrzynkę odbiorczą ma moc równą mocy dokumentu w postaci papierowej.

Za pomocą przesyłki hybrydowej nie można przesyłać dokumentów wysyłanych do albo odbieranych przez sądy, trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego. Oznacza to, że wyłączeniu nie podlegają m.in przesyłki w postępowaniu administracyjnym, przesyłki wydane przez syndyków, czy też np. umowy cywilnoprawne.

Dodatkowo, z przesyłki hybrydowej nie można skorzystać w przypadku, gdy korespondencja została opatrzona tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia, czy też gdy dokumentu nie da się przekształcić w dokument elektroniczny. Z usługi w postaci przesyłki elektronicznej nie można również skorzystać z uwagi na ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny oraz z powodu innych przyczyn technicznych. W takich przypadkach, o istnieniu przesłanek powodujących wyłączenie decyduje nadawca.