Specjalizacje

01

Branża HoReCa

 • kompleksowa obsługa branży oparta o wieloletnie doświadczenie
 • negocjacje i sporządzanie projektów umów MICE
 • tworzenie regulaminów hoteli oraz regulaminów usług dostępnych w hotelach
 • obsługa roszczeń związanych z działalnością HoReCa
 • współpraca z OTA
 • negocjacje kontraktów wdrożenia silników rezerwacyjnych
 • ochrona danych osobowych w działalności hotelu
 • umowy outsourcingu usług hotelarskich
 • umowy na allotment
02

Prawo korporacyjne

 • sporządzanie projektów umów i aktów założycielskich oraz dokumentów korporacyjnych spółek wymaganych w procesie tworzenia i funkcjonowania spółek prawa handlowego i prawa cywilnego
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej do tworzenia i funkcjonowania oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
 • prowadzenie postępowań rejestrowych spółek, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych – zarówno przed sądami, jak i przed organami administracji publicznej
 • przygotowywanie umów inwestycyjnych, doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji
 • badania due diligence
 • zastępstwo procesowe w sporach korporacyjnych, m.in. dotyczących uchylenia uchwał, likwidacji spółki, wyłączenia wspólnika
03

Fuzje, przejęcia, Przekształcenia

 • doradztwo w zakresie sprzedaży wkładów, udziałów i akcji spółek prawa handlowego (share deal)
 • doradztwo w zakresie sprzedaży przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw (asset deal)
 • doradztwo związane z łączeniem i przejmowaniem spółek
 • przekształcenia
 • badania due diligence spółek
 • przygotowywanie optymalnych rozwiązań dotyczących sposobów finansowania transakcji M&A
 • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń i pozwoleń na transakcje M&A
04

Podatki

 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych
 • dokonywanie analizy podatkowej planowanych transakcji M&A
 • dokonywanie analizy podatkowej krajowych i międzynarodowych transakcji handlowych
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz sądami administracyjnymi
05

Kontrakty

 • negocjowanie i sporządzanie umów na usługi budowlane
 • negocjowanie i sporządzanie umów najmu nieruchomości komercyjnych
 • negocjowanie i sporządzanie projektów umów konsorcjum
 • negocjowanie i sporządzenie umów dostawy maszyn
 • negocjowanie i sporządzanie umów na wdrożenie systemów informatycznych
 • analiza zabezpieczeń kontraktowych
 • przedprocesowa analiza kontraktów
06

Prawo pracy i HR

 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników, a w szczególności: umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
 • doradztwo w zakresie dokonywania wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem w Polsce cudzoziemców
 • przygotowywanie projektów regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • doradztwo w zakresie ustalania i wprowadzania motywacyjnych systemów wynagradzania
 • prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów układów zbiorowych pracy
 • doradztwo dotyczące rozwiązywania stosunków pracy, w tym zwolnień grupowych
 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • ochrona danych osobowych w zakładzie pracy
 • regulaminy i pozostała dokumentacja pracy zdalnej
07

Spory sądowe

 •  prowadzenie sporów sądowych związanych z działalnością gospodarczą
 • przedprocesowa analiza sprawy i doradztwo w zakresie strategii procesowej
 • prowadzenie negocjacji ugodowych
08

Ochrona danych osobowych

 • audyty zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO)
 • sporządzanie projektów dokumentacji
 • tworzenie procedur i polityk związanych z ochroną danych osobowych
 • doradztwo w zakresie dopuszczalnych działań marketingowych w odniesieniu do ochrony danych osobowych
 • wsparcie na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych
 • prowadzenie szkoleń z ochrony danych osobowych
09

Nieruchomości

 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących transakcji, których przedmiotem są nieruchomości
 • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów dotyczących przenoszenia własności nieruchomości
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, w tym dotyczących zezwoleń dla podmiotów zagranicznych na zakup nieruchomości w Polsce
10

Windykacja należności

 • dochodzenie należności na etapie przedprocesowym
 • prowadzenie spraw o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w postępowaniach nakazowych oraz w trybie zwykłym
 • prowadzenie postępowań o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
 • negocjacje z dłużnikami lub wierzycielami oraz sporządzanie projektów ugód sądowych i pozasądowych
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających