prawnik opole

OFERTA PRACY

Kancelaria Meissner Wocka & Partnerzy Radcowie Prawni poszukuje APLIKANTA 

z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Oferty (list motywacyjny i CV) można składać:

1) e-mailem na adres: opole@meissner.com.pl

2) pisemnie na adres: ul. Ozimska 77/4, 45-370 Opole

3) osobiście w sekretariacie Kancelarii

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby związane z rekrutacją. Jeżeli chcą Państwo brać udział również w kolejnych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji w treści CV lub w wiadomości do Kancelarii.

Odpowiadamy na wybrane zgłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Administrator danych osobowych:             

Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Opolu przy ul. Kośnego 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII KRS pod numerem KRS: 0000200994, e-mail: opole@meissner.com.pl, zwana dalej: „Administratorem”.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?             

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a prawo żądania przez Administratora podania tych danych osobowych wynika z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Niepodanie tych danych osobowych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:              

Dane będą przetwarzane:

w celu przeprowadzenia rekrutacji, na którą Państwo aplikują. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 221 1 Kodeksu pracy, a w zakresie danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z 221a § 1 Kodeksu pracy);

w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wówczas Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy danych osobowych:      

Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne lub hostingowe w zakresie wynikającym z charakteru tych usług. Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:           

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, na którą Państwo aplikują, a po jej zakończeniu – jeżeli nie zostaną Państwo zatrudnieni – Państwa dane osobowe zostaną usunięte, o ile nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Państwa uprawnienia:    

prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora;

prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora;

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: iod@meissner.com.pl, tel.: +48 77 454 01 15 lub +48 77 543 73 21, adres: ul. Kośnego 62, 45-372 Opole.