prawnik1

OBOWIĄZUJĄCE OD 20 KWIETNIA 2020 R. OGRANICZENIA, NAKAZY I ZAKAZY

Nowe zasady odnoszące się do ograniczeń, nakazów i zakazów, obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie to prowadzi do „poluzowania” dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Zmiany w nowym rozporządzeniu odnoszą się m.in. do maksymalnej liczny klientów przebywających w tym samym czasie na terenie obiektu handlowego lub usługowego. Od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania w sklepach, w których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m², mogą przebywać 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. Natomiast na terenie sklepu, którego powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m², może przebywać jednocześnie 1 osoba na 15 m² tej powierzchni. Z tym, że godziny dla seniorów (od 10:00 do 12:00) nie obowiązują już w weekendy. Należy jednak pamiętać, że stacje benzynowe zostają w dalszym ciągu wyłączone z tzw.  godzin dla seniorów, a na ich terenie mogą przebywać jednocześnie 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. Jeżeli chodzi o targowiska lub stragany, to na ich terenie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży. W praktyce oznacza to, że jeżeli na bazarze jest np. 10 punktów handlowych, to na jego terenie w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 40 klientów.

Rozporządzenie znosi od 20 kwietnia 2020 r. zakaz przemieszczania się (osoby do 13 roku życia nie mogą nadal przebywać poza domem bez opieki osoby dorosłej) oraz zakazy korzystania z określonych lokali lub terenów jak np. parków, zieleńców, plaż, czy też pełniących funkcje publiczne terenów lasów. Z tym, że do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich, w części jaki ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone dla zabawy dzieci. Utrzymany zostaje również zakaz korzystania ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania. Ograniczenia te tłumaczy się troską o zdrowie ludzi w dobie panującej epidemii, gdyż w tych miejscach może dojść do kontaktu i grupowania się osób.

Na podstawie nowego rozporządzenia, w stosunku do pacjentów i opiekunów, mogą zostać realizowane usługi hotelarskie, polegające na zapewnieniu miejsca zakwaterowania, w przypadku gdy koniczność zapewnienia zakwaterowania pacjentom i opiekunom wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Na mocy nowego rozporządzenia zostały także zmodyfikowane wcześniejsze regulacje, odnoszące się do nakazu zakrywania ust i nosa. Zgodnie z tym rozporządzeniem, usta i nos można zakryć nie tylko, jak dotychczas za pomocą odzieży lub jej części, maski, maseczki, ale także za pomocą kasku ochronnego. Osoby zatrudnione w handlu i usługach mogą używać przyłbic w przypadku, gdy stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, na którym wykonuje ona czynności zawodowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłonką ochronną. W dotychczasowo obowiązujących przepisach, można było używać przyłbic do zakrycia ust i nosa, tylko w przypadku gdy wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce były oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Dodatkowo w rozporządzeniu wskazano, iż obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób przebywających na terenie lasu. Należy jednak pamiętać, że nakaz ten obowiązuje na terenie leśnych parkingów, dlatego w praktyce należy mieć, np. maseczkę zawsze przy sobie. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, obowiązku zakrywania ust i nos nie stosuje się również do osób, które stale przebywają w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby wychowania, opieki, zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej. Obiektem takim jest np. dom dziecka. Rozporządzenie dopuszcza odkrycie ust i nosa w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, obowiązek powiadomienia wojewody o zamiarze wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczpospolitej Polski nie obejmuje już takich produktów jak: gogli ochronnych, maseczek chirurgicznych, czy też produktów biobójczych, wyrobów medycznych, produktów leczniczych przeznaczonych do dezynfekcji.